|   O nas  |   Członkowie  |  Regulamin   |  Dołącz do nas   |   Forum   |  Artykuły   |  Galerie   |   Wydarzenia   |  Kontakt   

 

 

Regulamin
 

REGULAMIN  CKFOTO.PL
z dnia 2 stycznia 2017 roku


 

Postanowienia Ogólne
1. CKfoto.pl  założone jest na czas nieokreślony i działa na podstawie niniejszego regulaminu
3. Terenem działania   jest obszar Rzeczpospolitej Polski. Dla właściwego realizowania swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
4. Siedzibą CKfoto.pl są Kielce
5. Zgodnie z uchwałą nr 1/2009/CK z dnia 15 stycznia 2009 roku CKfoto.pl reprezentuje Prezes - Anna Benicewicz-Miazga, ul. [...]. Ponadto do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach zwykłego zarządu uprawnieni są wszyscy Członkowie Założyciele.
6. Stroną internetową CKfoto.pl jest domena www.ckfoto.pl. Kwestię prawa własności domeny precyzuje Umowa 001/2009/CK.
7. CKfoto.pl opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
8. CKfoto.pl nie pobiera składek członkowskich od członków.


Cele stowarzyszenia

9. Celem CKfoto.pl jest:
   a. propagowanie uprawiania fotografii,
   b. pogłębianie wiedzy z zakresu techniki i sztuki fotograficznej
   c. rozwijanie umiejętności fotograficznych wśród członków CKfoto.pl
10. Cele CKfoto.pl realizowane będą poprzez:
   a. poprzez organizowanie plenerów i wystaw
   b. przygotowywanie publikacji będących podsumowaniem wspólnych dokonań
   c. organizowanie warsztatów mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności fotograficznych


Struktura CKfoto.pl

11. Członkowie CKfoto.pl dzielą się na Członków Założycieli, Członków Zwyczajnych oraz Członków Honorowych.
12. Członkowie Założyciele większością 3/4 głosów wybierają ze swojego grona Prezesa. Prezes w kwestiach spornych ma głos decydujący.
13. Członek Założyciel może zrezygnować z członkostwa lub funkcji w CKfoto.pl , składając pisemną rezygnację. Pozostali Członkowie Założyciele akceptują rezygnację, pod warunkiem, że rezygnujący Członek Założyciel rozliczył się ze wszelkich zobowiązań finansowych względem CKfoto.pl .
14. Członkami Założycielami są:
   1) Anna Benicewicz-Miazga – prezes, nr leg. CKFOTO/0001
   2) Anna Góra - nr leg. CKFOTO/0002
   3) Ernest Klauziński - nr leg. CKFOTO/0004
   4) Patryk Ptak - nr leg. CKFOTO/0007
   5) Zdzisław Skuza – nr leg. CKFOTO/038
   6) Marcin Jarosław Białek – nr leg. CKFOTO/028
15. Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
16. Członkowie Zwyczajni aktywnie uczestniczą w pracach Stowarzyszenia, zwłaszcza w organizowanych przez CKfoto.pl warsztatach, plenerach i wystawach.
   1) Członkowie Założyciele mogą większością 3/4 głosów podjąć decyzję o przyznanie statusu Członka Zwyczajnego danej osobie, na podstawie aktywności, zaangażowania i osiągnięć fotograficznych.
   2) Członek Zwyczajny może otrzymać status Członka Założyciela decyzją 100% głosów Członków Założycieli, w przypadku rezygnacji jednego z nich lub z innych przyczyn, określonych odrębną uchwałą.
   3) Członkowie Zwyczajni mają prawo wystąpić do Członków Założycieli z propozycją zorganizowania warsztatów, plenerów i wystaw.
   4) W przypadku warsztatów, plenerów i wystaw z ograniczoną liczbą uczestników członkowie zwyczajni mają pierwszeństwo uczestnictwa przed osobami niezrzeszonymi.
17. Wszyscy Członkowie Założyciele i Członkowie Zwyczajni CKfoto.pl mają obowiązek pokrywać w równym stopniu koszty utrzymania portalu www.ckfoto.pl oraz wszelkie inne koszty wynikające z działalności CKfoto.pl .
18. Za szczególne zasługi dla rozwoju CKfoto.pl Członkowie Założyciele mogą nadać osobie nie będącej członkiem Stowarzyszenia tytuł Członka Honorowego CKfoto.pl.
19. Członkowie Honorowi mają prawo do uczestnictwa we wszystkich pracach CKfoto.pl .
20. Członkowie Założyciele większością 3/4 głosów mogą pozbawić Członkostwa Zwyczajnego osobę, która:
   1) działa na szkodę CKfoto.pl lub któregoś z jego członków,
   2) bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od uczestnictwa w ponoszeniu kosztów działalności CKfoto.pl przez okres co najmniej trzech miesięcy,
   3) nie uczestniczy w pracach CKfoto.pl przez okres co najmniej sześciu miesięcy.
21. Z przyczyn wymienionych w punkcie 20 usunięty ze CKfoto.pl albo zdegradowany do Członka Zwykłego może być Członek Założyciel.
22. Usunięcie ze CKfoto.pl albo zdegradowanie do Członka Zwykłego Członka Założyciela wymaga formy Uchwały podjętej zgodnie przez wszystkich pozostałych Członków Założycieli.


Przepisy końcowe

23. Uchwały Członków Założycieli wchodzą w życie z dniem uchwalenia, o ile z treści Uchwał nie wynika inaczej
24. Rozwiązanie CKfoto.pl może nastąpić w drodze jednomyślnej decyzji Członków Założycieli.
25. Zmiana Regulaminu Stowarzyszenia może nastąpić w drodze podjętej większością 3/4 głosów uchwałą Członków Założycieli. Z inicjatywą zmiany Regulaminu CKfoto.pl może wystąpić co najmniej jeden Członek Założyciel lub co najmniej 10 członków Zwyczajnych.
26. Każdy z Członków Zwyczajnych, przystępując do Stowarzyszenia podpisuje Umowę (Umowa nr 002/xxxx/CK). Na jej podstawie przydzielony zostaje mu numer w CKfoto.pl i otrzymuje Legitymację CKfoto.pl .
27. Warunkiem umieszczania przez Członków Zwyczajnych CKfoto.pl prac na wystawach i w publikacjach jest podpisanie Oświadczenia (Oświadczenie nr 001/xxxx/CK).


 

CKfoto.pl zastrzega, że fotografie wszystkich osób biorących udział w plenerach fotograficznych CKfoto.pl mogą znaleźć się w galeriach poplenerowych, zwłaszcza w dziale Backstage. Zgoda na uczestnictwo w plenerze traktowana jest automatycznie również jako zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestników pleneru do dokumentowania prac CKfoto.pl .