|   O nas  |   Członkowie  |  Regulamin   |  Dołącz do nas   |   Forum   |  Artykuły   |  Galerie   |   Wydarzenia   |  Kontakt   

 

 

Czym się zajmujemy? 
CKfoto.pl  działa głównie poprzez organizowane plenerów oraz  spotkań służących wymianie poglądów i doświadczeń. CKfoto.pl zależy na ludziach aktywnych, którzy nie oczekują biernie na zaproszenie bądź zaproponowanie im gotowych rozwiązań, ale na osobach, które wniosą swój wkład w jego rozwój. Członkowie CKfoto.pl oferują w zamian przyjaźń, towarzystwo, wiedzę i doświadczenie.
 
Członkowie honorowi
- Zapoznać się z Regulaminem

- Zgłosić swój akces poprzez rekomendację członka CKfoto.pl lub też samodzielnie przedstawić swoją kandydaturę wysyłając wiadomość na adres ckfoto@ckfoto.pl

- Jeśli kandydat zostanie zaproszony na spotkanie z zarządem CKfoto.pl , w ustalonym terminie powinien przedstawić swoje prace fotograficzne

- Zarząd CKfoto.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia kandydatury bez podania przyczyn.

- Podczas rozmowy musi być obecnych co najmniej 3-ech członków założycieli, w tym Prezes CKfoto.pl . W ustalonym terminie kandydat otrzymuje informacje o wyniku procesu rekrutacyjnego i przyjęciu/nieprzyjęciu na staż członkowski.

- Czas trwania stażu zależy od zaangażowania kandydata w prace CKfoto.pl i oceny jego osoby, jednakże nie dłużej niż 3 miesiące. Po tym czasie kandydat awansuje na członka zwykłego albo jego kandydatura zostaje odrzucona.

- Kandydat, który zostaje przyjęty do CKfoto.pl otrzymuje legitymację członkowską i zostaje wpisany na listę członków CKfoto.pl .

Jakie zdjęcia należy pokazać na spotkaniu kwalifikacyjnym?
Prace powinny ukazywać twórczość kandydata w ujęciu przekrojowym.
Kandydat powinien zaprezentować co najmniej 3 zdjęcia.
Mogą być one w wersji elektronicznej (krótszy bok minimum 1200 pikseli) albo w formie odbitek -  nie mniejszych niż format 15x20. W przypadku, gdy kandydat ma zamiar prezentować zdjęcia w formie elektronicznej prosimy o wcześniejszy (najpóźniej jeden dzień przed datą planowanego spotkania) kontakt celem uzgodnienia technicznych kwestii związanych z prezentacją prac.
  Kto może zostać członkiem   CKfoto.pl?
Członkami CKfoto.pl mogą zostać wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w pracach CKfoto.pl (a w szczególności w organizowanych przez CKfoto.pl plenerach) wyłącznie pod opieką rodzica (opiekuna prawnego)

Od członków CKfoto.pl oczekujemy samodzielności. Członek CKfoto.pl nie musi być fotografem-zawodowcem, ważne by profesjonalnie i odpowiedzialnie podchodził do zadań, których się podejmuje. CKfoto.pl jest otwarte na każdy pomysł i inicjatywę  - zależy nam na ludziach aktywnych, kreatywnych, zaradnych i lubiących wyzwania.  Wymagamy odpowiedniego poziomu wiedzy oraz kultury osobistej,  inwencji twórczej, zaangażowania i poczucia humoru.
Czy bycie członkiem  CKfoto.pl  przynosi korzyści materialne i z czego się utrzymuje
CKfoto.pl jest przedsięwzięciem "non profit" i co wynika z Regulaminu oraz przepisów prawa o CKfoto.pl .  CKfoto.pl nie może osiągać dochodów, a działalność swoją opiera na pracy społecznej członków. Każdy członek sam pokrywa swoje koszty uczestnictwa w CKfoto.pl – dotyczy to także kosztów otrzymania legitymacji członkowskiej oraz kosztów dojazdu na plenery.
Przywileje i obowiązki Członków
Członkowie CKfoto.pl powinni:

1-Raz na kwartał należy uczestniczyć w minimum 1 plenerze
2- Raz na kwartał należy dać na stronę CKfoto.pl minimum 10 zdjęć do galerii, w tym minimum 5 z pleneru
3- Raz na kwartał należy być na minimum 2 spotkaniach / zebraniach
 

Członkowie CKfoto.pl mają:
1- prawo uczestnictwa w pracach i plenerach CKfoto.pl ,

2-pierwszeństwo w udziale w organizowanych przez CKfoto.pl przedsięwzięciach - warsztatach, wystawach i spotkaniach.
3- prawo uczestnictwa w ekspozycjach i wystawach zdjęć, organizowanych przez CKfoto.pl
4- w przypadku pisania artykułów publikowanych na stronie internetowej CKfoto.pl – możliwość zostania dziennikarzem portalu fotograficznego CKfoto.pl 
Portal Fotograficzny CKfoto.pl – zasady uzyskania legitymacji prasowej
Strona www.ckfoto.pl jest prawnie zarejestrowanym tytułem prasowym (ISSN 2080-6353) i wszelkie teksty, ilustracje i inne dobra intelektualne podlegają ochronie prawnej, regulowanej przez kodeks karny, zgodnie z ustawą o prawie autorskim - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)). Posiadanie legitymacji prasowej i pisanie artykułów nie jest obowiązkowe dla członków. O legitymację prasową może ubiegać się osoba, która napisze artykuł na ogólnie pojęty temat fotografii. Należy napisać co najmniej jeden artykuł na kwartał. Legitymacje wydawane są na czas określony (maksymalnie okres sześciu miesięcy). Warunkiem przedłużenia ważności legitymacji jest wywiązywanie się ze swoich obowiązków przez dziennikarza.
Strona WWW i forum
Strona www.ckfoto.pl (raz działające przy niej forum) jest oficjalną stroną  CKfoto.pl. nie prowadzi powiadamiana członków o zebraniach, plenerach czy wystawach, a Wszelkie komunikaty dotyczące działalności CKfoto.pl oraz spraw członkowskich umieszczane są bieżąco na stronie www.ckfoto.pl lub w odpowiednich działach forum. Przyjmuje się domniemanie, iż członkowie CKfoto.pl zaznajomili się z treścią informacji publikowanych na forum i podawanych na zebraniach.
 Regulamin plenerów
Oficjalne plenery CKfoto.pl organizowane są przynajmniej raz w roku. Każdy z członków może także zorganizować plener samodzielnie i ogłosić go na forum, aby zebrać grupę chętnych.

CKfoto.pl organizuje także wejścia na teren ciekawych obiektów. W przypadku gdy liczba uczestników pleneru jest ograniczona, Członkowie-Założyciele zastrzegają sobie prawo wyboru kto z członków weźmie w nim udział. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy organizatorem pleneru jest CKfoto.pl . W każdym innym przypadku o liście uczestników pleneru decyduje organizator pleneru.
 Regulamin organizacji wystaw
Ckfoto.pl przynajmniej raz do roku organizuje wystawę zbiorową Członków na wybrany temat. Ponadto każdy Członek, w ramach CKfoto.pl , ma prawo do zorganizowania własnej wystawy według indywidualnego pomysłu. Warunkiem jest spełnianie warunków Regulaminu Wystaw:


 1. Każdy członek CKfoto.pl ma prawo zorganizować wystawę – indywidualną lub zbiorową
2. Członek CKfoto.pl organizujący wystawę (zwany dalej Organizatorem) odpowiada za wszystkie sprawy związane z organizacją wystawy, w tym zapewnienie miejsca na ekspozycję.
3. Organizator określa temat i charakter wystawy, ogólny sposób wykonywania zdjęć, przedstawia harmonogram prac oraz dba o przestrzeganie terminów określonych w punkcie 8.
4. Kwestie dotyczące zdjęć na wystawę omawiane są na zebraniach lub na forum. W kwestiach spornych głos decydujący należy do Organizatora.
5. Przyjmuje się domniemanie znajomości przez uczestników wystawy treści informacji dotyczących tej wystawy, publikowanych na forum i podawanych na zebraniach dotyczących wystawy. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe dla niego negatywne skutki niezapoznania się z publikowanymi informacjami dotyczącymi wystaw.
6. Wszyscy uczestnicy wystawy obowiązani są do pracy przy wieszaniu i usuwaniu prac z miejsca ekspozycji, chyba, że całość tych prac wziął na siebie administrator miejsca, w którym odbywa się wystawa.
7. Wszelkie wątpliwości dotyczące tematu wystawy i jego realizacji należy wyjaśniać tuż po ogłoszeniu rozpoczęcia prac nad wystawą, nie później niż do czasu upływu terminu zaprezentowania wstępnego projektu prac.
 8. Harmonogram prac związanych z wystawą oparty jest o terminy, które ustalane są w momencie rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem wystawy i po zatwierdzeniu stają się nieprzekraczalne:

a) Termin deklaracji udziału w wystawie - termin zgłoszenia zamiaru wzięcia udziału
w wystawie

b) Termin zaprezentowania wstępnego projektu prac, rozumiany jako termin przed upływem którego należy pokazać zdjęcia przedstawiające pomysły na gotowe zdjęcia

c) Termin zaprezentowania gotowych prac, czyli termin pokazania kompletu gotowych prac
i przedstawienie ich do oceny oraz do zatwierdzenia.

d) Termin zatwierdzenia gotowych prac.

e) Termin dostarczenia wywołanych prac

f) Termin powieszenia prac lub przekazania ich podmiotowi odpowiedzialnemu
za powieszenie prac.

g) Termin wernisażu.


9. Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w wystawie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w wystawie po upływie terminu deklaracji udziału w wystawie nie jest brane pod uwagę.
10. Niedotrzymanie przez uczestnika terminu zaprezentowania wstępnego projektu prac, terminu zaprezentowania gotowych prac lub terminu dostarczenia wywołanych skutkuje utratą przez uczestnika prawa do udziału w wystawie.
 11. Organizator może wyznaczyć uczestnika odpowiedzialnego za kontynuację prac związanych
z wystawą.
12. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 3 sposób realizacji tematu wystawy każdy uczestnik ustala indywidualnie dla siebie.
13. Prace na wystawy należy wykonywać sukcesywnie przez cały czas trwania przygotowań
i prezentować je na forum. Jeżeli uczestnik nie przestrzega tego warunku, Organizator może odebrać uczestnikowi prawo do udziału w wystawie.
14. Prace poszczególnych uczestników powinny się różnić od siebie sposobem ujęcia tematu, sposobem realizacji lub obiektem/modelem. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników zaprezentuje prace podobne do siebie w stopniu znacznym, o przyjęciu prac do wystawy decyduje ich jakość i walory estetyczne.
15. Uczestnik prezentując gotowe prace powinien uwzględnić możliwość odrzucenia części z nich w toku oceny. Pozostali uczestnicy wystawy, za zgodą Organizatora, mają prawo umożliwić uczestnikowi przedstawienie dodatkowych prac, na miejsce tych odrzuconych w toku oceny.
 16. Prace oceniane są pod kątem zgodności z tematem i koncepcją wystawy, poprawności technicznej. Ocenie podlegają również walory artystyczne prac.
17. Zatwierdzenia prac rozumianego jako decyzja o dopuszczeniu gotowych prac do zaprezentowania na wystawie dokonuje Organizator po zasięgnięciu opinii wszystkich uczestników wystawy. Organizator ma prawo dokonać wyboru sprzecznego z opinią wszystkich uczestników wystawy, ale obowiązany jest w takim przypadku uzasadnić swoją decyzję.
18. Ze względu na dbałość o dobre imię CKfoto.pl oraz wysoki poziom artystyczny i techniczny ekspozycji do prezentacji na wystawie, Organizator może, z uwzględnieniem poziomu umiejętności fotograficznych uczestnika, zadecydować o niedopuszczeniu do prezentacji zdjęć niewystarczającej jakości. Uprawnienie takie przysługuje również Prezesowi CKfoto.pl .
19. W przypadku, gdy planowana wystawa mogłaby godzić w dobre imię CKfoto.pl bądź jego członków lub szkodzić wizerunkowi CKfoto.pl , Prezes CKfoto.pl może zabronić jej organizacji.